Styret for forskning og utdanning (SFU)

Styret for forskning og utdanning (SFU/DOS) skal sikre at forsknings- og utdanningsvirksomhet ved Sami allaskuvla følger de kvalitetskravene som blir satt for høgskolen.  

Følgende styremedlemmer er valgt for styret for forskning og utdanning i tidsrommet mars 2022 - mars 2024. Leder og vedkommendes varamedlem er oppnevnt av høgskolestyret:

 

Leder

Johanna Johansen Ijäs

varamedlem: Mikkel Nils Sara

Fagansatt ved institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap

Prof. Ante Aikio

Inger Marie Gaup Eira

Fagansatt ved institutt for samiske lærerutdannigner 

Marikaisa Laiti

Annuka Hirvasvuopio-Laiti

Student (studieår 2023/24) 

Sara Katrine Aleksandersen

Peder Mathias Buljo

Studeanta (studieår 2023/24) 

Oddbjørg Hætta Sara

Sara Gáren Ánná Nilut

Studentrepresentanter velges inn årlig. Studenter har ikke personlig varamedlem.

 

Møteplan for 2024 

23.01.24

13.02.24

19.03.24

23.04.24

30.05.24

18.06.24

27.08.24

19.09.24

16.10.24

21.11.24

10.12.24

Sammensetning av SFU/DOS og dets mandat

vedtatt av høgskolestyret den 13.12.2017

  1. Leder skal ha minimum førstestillingskompetanse, vedkommende oppnevnes av styret for Samisk høgskole blant interne eller eksterne fagfolk
  2. Intern fagansatt velges av ansatte ved Avdeling for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap
  3. Intern fagansatt velges av ansatte ved Avdelng for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk
  4. En student oppnevnes av studentstyret
  5. En student oppnevnes av studentstyret

Leder og fagansatt oppnevnes for to år. Studentrepresentanter oppnevnes hvert år for ett år av gangen. Leder har dobbeltstemme. Hvis leder ikke er tilstede, blir møtet ledet av lederens varamedlem, med dobbeltstemme. Det velges personlige varamedlemmer for alle representantene. 

 

Mandat for SFU (vedtatt av styret for Samisk høgskole i sak S-sak 24/12)

Forsknings- og utdanningsstyrets rolle

1. SFU skal ha en strategisk rolle både i et langsiktig og kortsiktig perspektiv. Det skal særlig påse at forsknings- og utdanningsaktivitet ved Sámi allaskuvla oppfyller de kvalitetskrav som til enhver tid er tillagt virksomheten. SFU gjør prioriteringer innenfor de rammene som høgskolestyret vedtar for SFUs virksomhet. SFU kan delegere myndighet til leder av SFU styret, instituttleder eller studiesjef ved behov og i tråd med forskrift. Høgskolestyret kan også delegere andre oppgaver til SFU enn det som fremkommer i mandatet, ved behov og innenfor rammene av gjeldende retningslinjer.

 

Kvalitet og kvalitetssikringssystem

2. SFU skal sikre kvalitet og kvalitetssikringsordninger i Samisk høgskoles virksomhet. SFU fastsetter nærmere kvalitetsmål og -ordninger for kvalitetsdimensjonene for studier og forskning. SFU skal ha tilsyn med kvaliteten på det faglige miljøet, læringsmiljøet og støttefunksjonen. SFU vedtar og reviderer systemet og ordningene for evalueringer som er en del av kvalitetssikringssystemet.

3. SFU fastsetter nærmere retningslinjer og reglement for høgskolens forskrifter som gjelder studier og forskning.

 

Studier

4. SFU fastsetter retningslinjer for utforming av studieprogrammer og emner.

5. SFU kan opprette og legge ned studieemner.

6. SFU fastsetter undervisningsterminene ved Samisk høgskole, jfr. universitets- og høgskolelovens§ 3-8.

7. SFU fastsetter retningslinjer for opptak til studier ved Samisk høgskole og oppnevner opptaksutvalg.

8. SFU avgjør søknader om godskriving og faglig godkjenning etter universitets- og høgskolelovens§ 3-5.

9. SFU godkjenner nye fag- og studieplaner, samt revideringer av disse.

10. SFU kan vedta at planlagte studietilbud ikke blir igangsatt dersom det er få søkere eller at det ikke er tilstrekkelig med faglige ressurser.

11. SFU behandler og godkjenner intern organisering av programmer og studier.

12. SFU følger opp evalueringer av studier og kvalitet i studier.

13. SFU godkjenner studentrekrutteringsplan.

14. SFU godkjenner internasjonaliseringsplan.

 

Forsknings og utviklingsprosjekter:

15. SFU påser at forsknings- og utviklingsoppgaver ved Samisk høgskole oppfyller kvalitetsmål og stratetiske planer. I dette inngår også faglig, pedagogisk og teknologisk uviklingarbeid som er med på å fremme utdanningene.

SFU vedtar det forskningsetiske systemet og fungerer som et forskningsetisk kontrollorgan.

Lovhjemmel: