Redelighetsutvalg

Sámi allaskuvla har ett redelighethetsutvalg med følgende mandat og rutiner. Mandatet er oversatt til norsk, og rutinbeskrivelsene, men ennå ikke rutinene for å utnevne medlemmer til redelighetsutvalget.

 

Mandat for redelighetsutvalget ved Samisk høgskole

Vedtatt i forsknings- og studiestyret 11.05.2021

Samisk høgskole har satt ned et redelighetsutvalg med et todelt mandat:

  • Fremme gode forskningsvaner og forebygge uredelighet i forskning, blant annet gjennom å arrangere forelesninger, møter, seminarer og dele informasjon: og aktivt utvikle forskningsetikk i urfolksforskning
  • Behandle saker og gjøre vedtak om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Utvalget har tre medlemmer som alle har et personlig varamedlem som forsknings- og studiestyret ved Samisk høgskole utnevner. Blant de tre medlemmene utnevnes en leder som har juridisk kompetanse.

Alle tre medlemmer skal ha doktorkompetanse, noe som sikrer forskningskompetanse til utvalget. Forsknings- og studiestyret skal også ved utnevnelsen sikre at utvalget har kompetanse i etikk, urfolksforskning, juss, samisk, norsk og engelsk.

Et medlem skal være ansatt ved Samisk høgskole, og to medlemmer skal være eksterne medlemmer. Utvalget er uavhengig av Samisk høgskoles ordinære linjeorganisering, og de eksterne medlemmene styrker denne uavhengigheten.

Ved utnevnelse av redelighetsutvalget må det sikres at likestilling av kjønn blir tatt hensyn til slik at begge kjønn er representert, se likestillings- og diskrimineringsloven § 28

Virkeperioden og medlemmene i redelighetsutvalget er tre år.

Som vitenskapelig uredelighet betraktes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.

Redelighetsutvalget skal i hver sak om eventuelle brudd på anerkjente forskningsetiske normer uttale

  • om forskeren har opptrådd uredelig eller ikke,
  • om institusjonen har systemfeil
  • om det vitenskapelige arbeidet skal korrigeres eller trekkes tilbake.

Redelighetsutvalget kan på grunnlag av offentlighetslovens § 24 beslutte å holde informasjon om redelighetsbrudd unna offentligheten.

Redelighetsutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til forsknings- og studiestyret ved Samisk høgskole.

Hjemmel:

 

Retningslinjer for behandling av saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Godkjent av forsknings- og studiestyret 11.5.2021

Enhver som mistenker at det i Samisk høgskoles forskningsaktiviteter har skjedd brudd på forskningsetisk redelighet meddeler dette skriftlig til Samisk høgskoles studie- og forskningssjef, som fremmer saken til Samisk høgskoles redelighetskomite.

I meddelelsen om mulig brudd på forskningsetisk redelighet skal det mulige redelighetsbruddet forklares i henhold til følgende:

  • publikasjonens metadata: forfatterens (-nes) navn, publikasjonens navn, tidsskriftets navn etc.
  • redelighetsbruddets mistenkte omfang

- forfalskning, fabrikkering, plagiering og/eller annet alvorlig brudd mot anerkjente forskningsetiske normer

- kommentar om hvorvidt dette synes å være begått forsettlig eller grovt uaktsomt

- gjelder dette planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning

  • rapportørens kontaktinformasjon slik at administrasjonen har mulighet å skaffe mer informasjon

Informasjon om mulig forskningsetisk redelighetsbrudd arkiveres i Samisk høgskoles arkiveringssystem men kan bli skjermet slik at informasjonen blir unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 24.

Redelighetskomiteen har et særskilt ansvar å belyse sakene godt nok. Komiteens leder bestemmer hvilken informasjon og dokumentasjon som skal samles, og forskningsadministrasjonen tar i mot komitelederens bestilling og samler den dokumentasjon som trenges for sakens behandling i redelighetskomiteen.

 

Rehálašvuođalávdegotti miellahtuid nammadanrutiidna (rutin för utnämning av redelighetsutvalgets medlemmer, fortsatt bare på samisk)

Dohkkehuvvon Dutkan- ja oahppostivrras 11.5.2021

Allaskuvladirektevra ovddida juohke goalmmát jagi Sámi allaskuvlla dutkan- ja oahppostivrii rehálašvuođalávdegotti miellahtuid nammadanášši. Áššis ovddiduvvo golbma miellahttoevttohasa ja sidjiide golbma persovnnalaš várrelahtu. Golmma miellahtu gaskkas árvaluvvo jođiheaddji.

Buot golmma miellahtus galgá doavttirgealbu, mii sihkkarastá dutkangealbbu lávdegoddái. Nammadettiin lea dutkan- ja oahppostivrras ovddasvástádus árvvoštallat miellahtuid ja várrelahtuid gelbbolašvuođaid golmma áššesuorggi siskkobealde, namalassii: etihkas, eamiálbmotdutkamis ja juridihkas.

Áššečilgehusas galgá evttohasaid gelbbolašvuohta namuhuvvon áššesurggiiguin čilgejuvvot detálja dásis vai DOS sáhttá nammadit lávdegoddái lahtuid ja sihkkarastit lávdegoddái gáibiduvvon gelbbolašvuođa. Dakkár detálljalistu sisttisdoallá ovdamearkka dihte namaid kurssaide maid leat váldán, relevánta čállosiid namaid maid lea almmuhan ja rollaid eará sullasaš lávdegottiin.