Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget ved Samisk høgskole har en viktig rolle i arbeidet med forbedring av studenters læringsmiljø og læringssituasjon. Læringsmiljøutvalget skal sikre at studenter får mulighet til å være med på å bestemme i saker som angår læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget skal blant annet planlegge læringsmiljøtiltak og kontrollere at studentenes sikkerhet og velferd ivaretas. Utvalget skal også kjenne til arbeidsmiljøordninger.

Læringsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering ut fra hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Høgskolen skal legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene og i dette arbeidet skal det tas hensyn til teknisk og sosial utvikling i samfunnet og i det aktuelle studiet.

Ansatte oppnevnes for 2 år. Studenter oppnevnes hvert år. 

Manddatet til Styret for forskning og utdanning vedtas i høgskolestyret. Læringsmiljøutvalget har en handlingsplan som er vedtatt i 2022. 

Studentrepresentanter for studieåret 2023/24: 

  1. Fast medlem: Áile Hætta Karlsen
  2. Fast medlem: Sondre Biti Sandvik

Representanter for ansatte valgt for perioden 29.03.23-29.03.25:

1. Rektor, varmedlem er direktør
2. Rauna Rahko-Ravantti, Institutt for lærerutdannninger, vara: Lovisa Mienna Sjöberg, Institutt for språk, duodji og samfunnsfag

Fast observatør: SSO, Lars Mathis Siri.

 

Lovhjemmel:

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-005.html#4-3

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført.  Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.   Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.  Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget.

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-4?q=L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalg#KAPITTEL_1-4