Klagenemnd

Samisk høgskole har utnevnt en klagenemnd i henhold til krav i lov om universiteter og høyskoler. Klagenemnda består av fem medlemmer, som alle har personlige varamedlemmer. Leder, sammen med personlig varamedlem, skal oppfylle krav til dommerkompetanse og de skal ikke være anssatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være ansatte ved høgskolen og to skal være studenter. Klagenemndas virkeperiode er på tre år, unntatt studentmedlemmer, som har en virkeperiode på ett studieår. Studentstyret fremmer hvert studieår forslag om studentmedlemmer til nemnda, som rektor dermed utnevner på grunnlag av studentstyrets forslag. Ved utnevnelse av klagenemnda må likestilling i forhold til kjønn sikres, slik at begge kjønn er representert likt, se Likestillingsloven § 21.

I forbindelse med høgskolens PhD-studie skal klagenemnda behandle saker i forbindelse med eksamensavvikling som for eksempel “Klage over formelle feil ved eksamen” i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Klage gjelder også PhD-studiets undervisningsdel “Begrunnelse for fastsatt karakter og klage over fastsatt karakter” i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-3.

I henhold til PhD-forskrifta må klagenemnda også behandle klager som gjelder følgende 1) opptak til studiet 2) avslag av søknad om å få doktorgradsavhandling vurdert eller 3) vedtak om at doktorgradsavhandling ikke godkjennes, prøveforelesning eller forsvar av doktorgradsavhandling er klagbart etter forvaltningslovens § 28.

Klagenemnd for perioden 11.03.2021-30.09.2024

Leder ekstern representant: Lisa Jåma

Varamedlem for leder ekstern representant: Petter Tretnes Hansen

Fast medlem: Nils Dannemark

Varamedlem: Line Kalak

Fast medlem: Inghild Eira Evertsen

Varamedlem: Mikkel Anders Kemi

Studentrepresentanter studieåret 2021/22

Fast medlem, student: Erika Niityvuopio

Fast medlem, student: Anne May Siri

Varamedlem Stigo Holm

Varamedlem Risten Márjá Anne Gaup