Eksámen ja Wiseflow

Dás gávnnat bagadusa studeanttaide geat galget čađahit ruovttueksámena.

Movt lástet čálalaš ruovttueksámena fiilla (video eŋgelasgillii)

Oppstartsguide for deltakeren (PDF)

Get started guide for the participant (PDF)

Guide movt čađahit čálalaš ruovttueksámena:

 1. Logge WISEflow:i sisa ja viečča eksámenbihtá.
 2. Čále eksámenvástádusa alddát teakstagieđahallanprográmmas (ovd. Word, OpenOffice jnv)
 3. Logge WISEflow:i sisa, láste eksámenbihtá PDF-hámis ja atte eksámenvástádusa. Ferte sihke lástet JA sáddet eksámenbihtá sisa.

Das vuolde lea bagadus, ja maiddái sierra bagadus joavkoeksámenii.

 1. Logge sisa
 2. Válljet rievttes eksámena
 3. Eksámensiidu
  1. Eksámenat joavkovejolašvuođain
 4. Viežžat eksámenbihtá
 5. Lástet ja sáddet eksámenvástádusa sisa
  1. Lastet eksámenvástadusa
  2. Álgosiidu
  3. Sáddet eksámenvástadusa sisa
  4. Eksámenduođaštus
  5. Geassit ruovttoluotta eksámenvástádusa
 6. Joavkoeksámen
  1. Ráhkadit joavkku
  2. Dohkkehit bovdehusa
  3. Sáddet joavkoeksámenvástadusa sisa

 

Logge sisa

Go dus lea ruovttueksámen, fertet logget WISEflow:I sisa go galggat viežžat eksámenbihtá ja go sáddet eksámenvástádusa sisa. Čále eksámenvástádusa alddát teakstagieđahallanprográmmas (ovd. Word, OpenOffice jnv).

Mana wiseflow.dk go áiggut logget sisa. Deaddil ‘logg inn’.

Dasto vállje molssaeavttu Feide.

Jus Sámi allaskuvla ii boađe automáhtalaččát, de fertet válljet Sámi allaskuvlla

 

Válljet rievttes eksámena

Go don leat loggejuvvon sisa, de oainnát makkár eksámenat dus leat WISEflow:s

Don gávnnat sihke dáid eksámeniid maidda don leat dieđihuvvon, ja geahččalaneksamena “demoflow”. Demoflow sáhttá geavahuvvot jus áiggut geahččalit oahpásmuvvat prográmmain.

Eksámena olgesbealde oainnát njeallje njuola. Njuolat čájehit eksámena muttuid. Ruoná njuolla lea gustovaš muddu. Njuolla 1 mearkkaša ahte eksámen lea ásahuvvon, muhto eksámenáigodat ii leat vel álgán. Njuolla 2 mearkkaša ahte eksámenáigodat leat álgán. Njuolla 3 mearkkaša ahte eksámenáigodat leat nohkán ja eksámen leasáddejuvvon sensorii. Njuolla 4 mearkkaša ahte sensuvra leat čađahuvvon, ja eksámen lea ollásmahttojuvvon.  


Go nubbi njuolla lea ruoná, de sáhtát viežžat eksámenbihtá. Go njuola deaddelat, de beasat eksámensiidui. 

Eksámensiidu

Don leat dál eksámensiiddus

Dáppe don gávnnat visot dieđuid maid dárbbašat go galggat čađahit eksámena.

Siiddu bajit bealis (merkejuvvon ruoksadin) leat dieđut eksámena birra: eksámenbihttá, mielddus (dušše eksámeniin main lea mielddus), áigemearri, veahá dieđut fága birra ja vejoláččát eará vejolašdokumeanttat.

Siiddu vuolit bealis (merkejuvvon alidin) lea bealli gos don lástet ja sáddet eksámenbihtá sisa.

Eksámenat joavkovejolašvuođain

Jus dán eksámenis lea vejolaš sáddet eksámenbihtá joavkobargun, de válljet aiggut go joavkobargun sáddet sisa vai áiggut go akto čállit bihtá (one-person group), de deaddelat "Create one-person group". Don gávnnat bagadusa movt joavkoeksámen doaibma dás.

Du eksámensiidu lea olggosoaidnit ná:

 

Viežžat eksámenbihtá

Don gávnnat eksámenbihtá bajit bealis, assignment vuolde. Don sáhtát geahččat eksámenbihtá WISEflow:s (deaddel čalbmegovvosa), dahje sáhtát lástet eksámenbihtá iežat dihtorii (deaddil njuollagovvosa)

Jus dan eksámenii gullá lassi teakstabihttá, mii ii čuoččo eksámenbihtás, de don gávnnat dan  “appendix” / “ekstramateriale” vuolde.

 

Lástet ja sáddet eksámenvástádusa sisa

Go leat gárven eksámenvástádusa, de don fertet lastet sisa eksámenvástádusa ja sáddet sisa. FUOMAŠ! Dat lea guokte dehálaš oasi go galggat buktit eksámenvástádusa sisa WISEflow:s – álggos fertet lastet sisa eksámenvástádusa ja de sáddet dan vel sisa!

Lástet eksámenvástádusa

Go aiggut lástet sisa du eksámenvástádusa, deaddil “Last opp”//”Upload”

Jus dus lea fiila garraskearrus (harddisk) de fertet doppe dan viežžat, de deaddil upload. Jus don galggat lástet filla  sisa mii lea dus Dropbox:s, de deaddil govvosa mas leat golbma sárgá. Fiila galgá leat PDF-hámis – eará fiilahámit sáhttet geavahuvvot, jus lea mearriduvvon nu du eksámenii. Du kandidáhttanummar galgá leat fiilla nammá, jus eará ii leat mearriduvvon.

Jus dus leat mildosat eksámenvástádussii, de deaddil  “appendix” // “ekstramateriale vuolde "upload" boalu. 

 

Sáddet eksámenvástádusa sisa

Go don leat lásten eksámenvástádusa, de don fertet vel sáddet dán sisa ovdal go eksámen oažžu stáhtusa “Handed in” // “innlevert”. Go áiggut sáddet sisa, deaddil “hand in” // “innlever”.

Dál du eksámenvástádus lea sáddejuvvon sisa, ja de sáhtát logget olggos WISEflow:s.

 

Álgosiidu

Don it galgga ráhkadit álgosiiddu eksámenvástádussii. Álgosiiddu ráhkaduvvo WISEflow:s automáhtalaččát. Sáhtát geahččat makkár ovdasiidu lea olggosoaidnit go deaddelat "Preview the official front page".

 

Eksámenduođaštus

Jus don háliidat duođaštusa ahte eksámen lea sáddejuvvon sisa, de deaddil “send receipt” // “send kvittering”

 

Geassit ruovttoluottaeksámenvástádusa

Jus don leat sádden eksámenvástádusa sisa ovdal áigemeari, de dus lea vejolašvuohta rievdadit eksámenbihtá ovdal áigemeari. Jus háliidat rievdadit, de deaddil “Withdraw submission” // “Trekk innleveringen tilbake.

Go leat rievdadan eksámenvástádusa, de láste sisa ođastuvvon eksámenvástádusa ja sádde fas sisa. 

 

Joavkoeksámen

Ovdal go joavkobarggu eksámenvástádus galgá sáddejuvvot sisa, de fertejit joavkkut ráhkaduvvot. Joavkku oasálastit fertejit bovdejuvvot joavkkuide ja dohkkehan du bovdehusa. Eksámensiiddus lea boksa joavkoeksámenii. Dáppe sáhtát ráhkadit joavkkuid ja sáddet bovdehusa sutnje/sidjiide geat galget leat du joavkkus. Dušše okta joavkkus váldá ovddasvástádusa ráhkadit joavkku ja bovde oassálastiid jovkui.  

Ráhkadit joavkku

Deaddil “Form group” // “opprett gruppe”.

 1. Čále joavkonama
 2. Bovde oasálastiid. Čále oasálastiid namaid ja vállje olbmuid du jovkui.
 3. Deaddil “Form group” // “Opprett gruppe”

Leat dušše studeanttat geat leat registrerejuvvon guoskkevaš eksámenii geat sáhttet bovdejuvvot jovkui. Don sáhtát dušše leahkit oassálasti ovtta joavkkus. 


Jus du mielstudeantta gean leat bovden jovkui, ii leat vel vuostáiváldán bovdehusa de lea olggosoaidnit ná:

Dohkkehit bovdehusa

Don gávnnat joavkobovdehusa eksámensiiddus. Deaddil “Accept” // “Aksepter” jus dohkkehat bovdehusa, dahje “Reject” jusit hálit leat oassin dán joavkkus. 

Go don deaddilat “Accept” // “Aksepter”, don fertet duođaštit ahte vuostáiválddát bovdehusa.

 

Sáddet joavkoeksámenvástádusa sisa

Go joavkobargobovdehus lea sáddejuvvon ja dohkkehuvvon, de lea vejolaš sáddet eksámenvástádusa sisa.
Joavkkus galgá dušše okta eksámenvástádus sáddejuvvot sisa.  Okta joavkooassálasti sádde eksámenvástádusa sisa. Sáddet joavkoeksámenvástádusa sisa lea seammá vuohki go dábálaš ruovttoeksámeniin.

FUOMAŠ! Dat ii leat vejolaš bovdet ođđa oassálastiid jovkui maŋŋel go eksámenvástádus lea sáddejuvvon sisa.

Don sáhtát geahččat goas eksámenbihttá lea sáddejuvvon sisa “Hand in status” vuolde. Don sáhtát diŋgot eksámenduođaštusa jus deaddilat “Send receipt” // “Send kvittering”. Buohkat joavkkus sáhttet diŋgot duođaštusa.

Filesize: 1877 KB
Filesize: 1866 KB