Ovdal go oahppu álgá

Maid sáhtát čoavdit ovdal oahpu álgima?

Muhtun áššiid lea buorre čoavdit ovdal go oahppu álgá. Oahpu álgima oktavuođas lea dávjá ollu mii dáhpáhuvvá, ja ollu áigi sáhttá sestojuvvot jus muhtun áššit leat čovdojuvvon ovdal oahpu álgima. 

Dáppe gávnnat muhtun praktihkalaš dieđuid mat leat ávkkalaččat dutnje gii leat ođđa studeanta dahje leat váldán vuostá oahpposajifálaldaga Sámi allaskuvllas. Dáppe gávnnat maiddái liŋkkaid Sámi allaskuvlla guovddáš neahttasiidduide. 

 • Dárbbašat go ásodaga?

Sis - Finnmárkku studeantaovttastusas (SSO) lea vejolaš láigohit ásodaga studeanttahaddái. SSO`as leat oktiibuot 42 iešguđetlágan ásodaga mat leat várrejuvvon Sámi allaskuvlla studeanttaide. Sáhtát láigohit ásodaga sihke guhkit ja oanehisáigái. Lea ovdamearkka dihte vejolaš láigohit orrunbáikki dalle go lea deaivvadanvahku. Eanet dieđuid viessobálvalusa birra gávnnat dáppe: https://ssosamas.no/bolig/
 

 • Studeantamánáidgárdi

Studeanttaide geain leat mánát geat dárbbašit mánáidgárdesaji, leat sihkkarastojuvvon mánáidgárdesajit olles studeren áigodahkii. Lea vejolaš fitnet mánáidgárdesaji oanehisáigái go leat ovdamearkka dihte deaivvadeamit. Eanet dieđuid mánáidgárdesaji birra gávnnat dáppe: https://ssosamas.no/barnhage/
 

 • Loatna ja stipeanda

Sámi allaskuvlla studeanttain lea vejolaš ohcat stipeandda ja loana earret eará Loatnakássas. Loatnakássas leat rutiinnat stipeanda- ja loatnamáksimiidda. Loatna ja stipeanda máksojuvvo go leat máksán lohkanbadjedivada ja registrerejuvvon studeantan. Sámi allaskuvllas manná automáhtalaččat diehtu loatnakássii go don leat dahkan buot maid galggat. Eambbo dieđuid ja ohcanskovi gávnnat Loatnakássa ruovttusiiddus: http://www.lanekassen.no/  
 

 • Earenoamaš heiveheapmi

Studeanttain geain leat earenoamáš dárbbut ja doaibmahehttejumit lea riekti oažžut heiveheami studeantaárgabeaivvis ja eksámenii, sihkkarastindihte dásseárvosaš oahppovejolašvuođaid. Doaibmahehttejumit sáhttet ovdamearkka dihte leat earret eará: oainnu ja/dahje gulu dihte, lihkadanhástalusat, lohkan- ja/dahje čállinváttisvuođat, kronalaš dávddat (ástmá, allergiija, diabetes/sohkardávda, váibmo – ja varrasuotnavihki, epilepsiija jnv.), psyhkalaš váttisvuođat, kognitiiva doaibmahehttejupmi, sosiála váttisvuođat. Jus dárbbašat heiveheami, de váldde oktavuođa oahppohálddahusain nu árrat go vejolaš ovdal oahppu álgá, de beassat gulahallat dan birra ahte makkár čovdosiid sáhttit gávdnat du dárbbuide.

Oahppohálddahusain sáhtát váldit oktavuođa jogo oktasaš e - boasta bokte oahppohalddahus@samas.no dahje fitnat vuostáiváldimis Diehtosiidda vuosttaš gearddis. Oahppohálddahus sáhttá muđui du veahkehit iešguđetge áššiiguin, ee.: Sisaváldin, oahppobagadallan,eksámenlágideapmi, studeantaáššiid meannudeapmi, sierra heiveheamit ja oahpuid sisaheiveheamit.

 

 • Lohkanbadjedivvaga máksin

Buohkat fertejit leat máksán lohkanbadjedivvaga ovdal go besset registreret studeantan ja ožžot studeantavuoigatvuođaid. Giro gávnnat StudentWebas, dat ii sáddejuvvo boastta dahje e-boastta mielde. Don logget sisa StudentWebai seamma geavaheddjiin ja beassansániin go mainna ohcet ohppui Søknadswebas. Fuomáš: Studeanttaide geain ii leat Norgga personnummár fertejit váldit oktavuođa oahppohálddahusain oažžundihte sin fiktiiva Norgga riegádannummára (geavaheaddjinamma) ja beassansáni

Buot studeantattat mákset 400 ru. lohkanbadjedivvaga SSO:i ja ávnnasdivvaga Sámi allaskuvlii. Ávnnasdivvaga sturrodat vuolgá das makkár oahpus don leat, ja leat go ollesáiggestudeanta vai oasseáiggestudeanta. Máksináigemearri čakčalohkanbajis lea 01.09 ja 01.02 giđđalohkanbajis.

Studeantaovttastuslága bokte sáhttet studeanttat geat eai ása oahppoásahusa lahka, válljet máksit lohkanbadjedivvaga studeantaovttastussii mas leat fálaldagat studeanta orrunbáikki lahka. Fuomáš nai ahte jus don leat studeantan máŋgga oahppoásahusas, de it galgga dárbbahit máksit lohkanbadjedivvaga eanet go ovtta studeantaovttastussii. Váldoprinsihppa lea ahte mávssát lohkanbadjedivvága dan ásahussii gos anát bálvalusaid. Jus leat máksán lohkanbadjedivvága eará ásahussii, de sáddet duođaštusa oahppohálddahussii.

Studeantaregistreren

Go leat máksán lohkanbadjedivvaga ja máksu lea boahtán midjiide, de beasat registreret iežat studeantan. Dan dagat studentweb bokte.  Fuomáš ahte sáhttá ádjánit moadde beaivvi ovdal mii oažžut máksindieđu báŋkkus ja ovdal dasto beasat registreret. Go leat registrere iežat studeantan, de sáhtát easka ráhkadit IT-konto, oažžut studeantaduođaštusa, čoavddagoartta, ja stipeandda ja loana Loatnakássas

 • IT - konto ja IT - support

Buot studeanttat fertejit ráhkadit IT- konto Sámi allaskuvllas jus galget olahit eanaš bálvalusaid maid mii fállat, nugo omd. logget sisa dihtorii, čálihit, skánnet, beassat studeanta e-bostii jnv. Ávžžuhit ahte ráhkadat IT – konto buori áiggis vai beasat vuogádagaide go oahppu álgá.

Dáppe oainnát mot ráhkadat IT – konto:  https://samas.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200134/no/

IT - support
Ávžžuhit muđui oahpásnuvvat min teknihkalaš čovdosiidda ovdal go oahppu álgá, nu go Office 365, Zoom, Wi-Fi, prentenbálvalusaide ja nu ain ovdal go oahppu álgá. Loga eanet IT – čovdosiid birra dáppe: https://samas.no/se/a/it-support

IT – veahkki
Jus dárbbašat veahki IT – bálvalusaide, de sáhtát váldit oktavuođa Sámi allaskuvlla IT – supportain sin oktasaš e – boasta bokte support@samas.no dahje fitnat ovdakantuvrras Diehtosiidda boađáhagas.
 

 • Canvas

Canvas lea gulahallanreaidu oahpaheddjiide, studeanttaide ja oahppohálddahussii. Canvasii biddjojit visot dieđut oahpu birra, lohkanmearri ja muđui eará dehálaš dieđut. Geavaheaddjinama ja beassansáni leat seamma go IT-konttos. Canvasii beasat go leat registrerejuvvon studeantan ja rahkadan IT-konto. 

Áppa telefovdnii: Ávžžuhit muđui viežžat Canvas – áppa mobiilatelefovdnii. Áppas oaččut seamma dieđuid go muđui oaččut datamašiinna bokte. Áppas sáhtát maiddái oažžut “push – dieđuid” ođđa dieđuid ja muittuhusaid, ja sáhttá maiddái doaibmat gulahallanreaidun oahppokoordináhtorin. Áppa doaibmá sihke iOS ja Anroid vuogádagain.

 

 • Oahpahus ja diibmoplána

Diibmoplána: TimeEdit:as oainnát goas du oahpus lea oahpahus, movt oahpahus lágiduvvo, goas leat eksámenat ja geatnegahtton barggut, makkár oahpahuslanjas oahpahus lea ja goas leat deaivvadeamit: https://cloud.timeedit.net/sahg/web/student/

 • Álggahanvahkku

Sámi allaskuvla lágida jahkásaččat “Álggahanvahkku”. Álggahanvahkku lea earenoamážit heivehuvvon ođđa studeanttaide ja ávžžuhit buot ođđa studeanttaid searvat álggahanvahkku doaimmaide. Álggahanvahkku lágiduvvojit iešguđetlágan kursat, diehtojuohkimat, studeantaeahkedat ja muđui doaimmat studeanttaide.

Álggahanvahkku lágiduvvo Guovdageainnus borgemánu gaskamutto. 

 • Čoavddakoarta

Go leat máksá lohkanbadjedivvaga ja máksu lea registrerejuvvon, de sáhtát oažžut čoavddakoartta. Mávssu duođaštat studentbevis-appain.Ođđa studeanttaide ráhkaduvvo čoavddakoarta Sámi allaskuvlla ovdakantuvrras, Diehtosiidda boađáhagas. Jus it sáhte boahtit Sámi allaskuvlii ráhkadahttit koartta, de sáhtát diŋgot koartta oahppohálddahusas, e-poastta bokte oahppohalddahus@samas.no. De sáddet nama ja gova namuhuvvon e-boastačujuhussii.

Čoavddakoarttain beasat Diehtosiidii ja dat doaibmá luoikkahankoartan Sámi allaskuvlla girjerádjosis.

 • Sisaheiveheapmi

Jus don leat ovdal čađahan oahpu maid doaivvut heivet oassin ohppui maid áiggut čađahit Sámi allaskuvllas, de lea dus vejolašvuohta ohcat ovdal čađahuvvon oahpuid sisaheivehuvvot ohppui maid áiggut čađahit Sámi allaskuvllas. Jus leat ovdal čađahan oahpuid mat sulastahttet geatnegáhtton osiid oahpus maid čađahat Sámi allaskuvllas, de lea vejolaš ohcat beassat eret dáin osiin oahpus. Lea maid vejolaš ohcat ovdal čađahuvvon oahpuid sisaheivehuvvot doarjjafágan. Dus lea maid vejolašvuohta ohcat beassat osiin oahpus reálagelbbolašvuođa vuođul.

Sisaheivehemiid birra sáhtát lohkat eambbo dáppe.

 • Politiijaduođaštus

Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapihttal 6, vuođul gáibiduvvo politiijaduođaštus oahpuin gos studeanttat leat oktavuođas mánáidgárdemánáiguin ja ohppiiguin dahje earáiguin oassin hárjehallamis. Sámi allaskuvllas dát gusto čuovvovaš oahpuide: Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1.-7., Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5.-10. ja praktihkalaš pedagogalaš oahppu.
Politiijaduođaštusa sisabuktima áigemearit:

 • Ohccit geat ožžot fálaldaga namuhuvvon oahpuide, ja geain lea mearkkašupmi politiijaduođaštusas mii lea relevánta guoskevaš oahpu sisaváldimii, galget sáddet politiijaduođaštusa oahppoásahussii golmma (3) vahkkus.

 • Ohccit geat ožžot fálaldaga namuhuvvon oahpuide, ja geain ii leat mearkkašupmi politiijaduođaštusas mii lea relevánta guoskevaš oahpu sisaváldimii, galget buktit politiijaduođaštusa oahppoásahussii maŋemusat oahpu álgimii.

 • Ohccit geat ožžot fálaldaga namuhuvvon oahpuide unnánat go njealljenuppelohkái (14) beaivvi ovdal oahpu álgimi, vejolaččat maŋŋel oahpu álgima, galget buktit politiijaduođaštusa maŋemusat golbma (3) vahkku maŋŋel go oahpposajifálaldat lea addon. 

Politiijaduođaštus ii galgga leat boarrásit go golbma (3) mánu. 

Duođaštusa ozat www.politiet.no siiddus. 
 

 • Eará praktihkalaš dieđut

Oahppohálddahus
Oahppohálddahus lea Sámi allaskuvlla diehtoguovddáš studeanttaide. Mii sáhttit du veahkehit iešguđetge áššiiguin, e.e.: ​Sisaváldin, oahppobagadallan, eksámenlágideapmi, studeantaáššiid meannudeapmi, sierra heiveheamit ja oahpuid sisaheiveheami.

Oahppohálddahusain sáhtát váldit oktavuođa jogo oktasaš e - boasta bokte oahppohalddahus@samas.no dahje fitnat vuoistáiváldimis Diehtosiidda vuosttaš gearddis. 

Dáppe oainnát geat mii leat ja makkár bargguid juohkehaš mis bargá: https://samas.no/se/a/studeanttaide/oahppohalddahus


Diehtosiidda latnjakárta
Oahpásnuva Diehtosiiddain: Kárta lanjaide | Sámi allaskuvla (samas.no)