Innsending av abstrakter

Retningslinjer for forfattere

Konferansen tar imot papers og postere om forskning innen urfolks matematikkutdanning. Vi oppfordrer forfattere til å studere målene med konferansen for mer informasjon. Empiriske, teoretiske og utviklende papers er velkomne; undersøkelser, observasjonsstudier, etnografiske, eksperimentelle eller kvasi-eksperimentelle studier, case-studier. Omfanget på utvidede abstracts er mellom én og to sider Times New Roman størrelse 12. Referanser i størrelse 10. APA7 referansestil må følges. Frist for innsending er 21. mai 2024.
For poster er omfanget 0,5 -1 side. Sendes til indigmec2024@samas.no

Utvidet abstract skal være skrevet på engelsk eller nordsamisk.

Hvert utvidet abstract bør inneholde:

  • En uttalelse om oppgavens fokus: hva er spørsmålet eller problemet som behandles
  • En indikasjon på det teoretiske rammeverket for (eller teoretiske konstruksjoner brukt i) den rapporterte studien, inkludert referanser til relatert litteratur
  • En indikasjon på metodologien som er brukt (inkludert problem, mål og/eller forskningsspørsmål; kriterier for valg av deltakere eller utvalg; datainnsamlingsinstrumenter og prosedyrer; dataanalyseprosedyrer)
  • En indikasjon på den vitenskapelige og kulturelle konteksten denne studien er basert i (forklarer viktige antakelser og den mulige betingelsen av relevansen til studien for en spesifikk kulturell kontekst).

Alle innsendte sammendrag blir gjennomgått av programkomiteen. Forfattere som presenterer sitt arbeid på konferansen, vil bli invitert til å sende inn et fullstendig paper etter konferansen, for proceedings. Etter konferansen: alle innsendte papers (frister vil bli gitt senere) går gjennom en åpen vurderingsprosess, der de som sender inn papers blir bedt om å vurdere en eller to papers fra andre forfattere. Retningslinjer for reviewprosessen vil komme på konferansens nettside. Posterforslag behandles av programkomiteen. Konferansebidragene fra IndigMEC2 vil bli publisert som en spesialutgave av Journal of Mathematics and Culture.

Retningslinjer for lærerpresentasjoner

Presentasjoner på IndigMEC2 må handle om matematikk-undervisning for urfolk, spesielt er lærere med urfolkbakgrunn velkomne. Vi oppfordrer lærere til å se nærere på konferansens målsetting for å få nærmere informasjon om hva sags presentasjoner som kan passe inn. De som ønsker å delta, må sende inn en oppsummering (extended abstract) der de beskriver arbeidet sitt. Grensen for oppsummeringsteksten er en side Times New Roman størrelse 12. Referanser kan skrives i skriftstørrelse 10. Teksten må skrives på et samisk språk, eller på norsk, svensk eller engelsk. Presentasjonene må være på et samisk språk, kvensk eller engelsk. Alle innsendte bidrag går gjennom en vurderingsprosess. Vi oppfordrer dere til å følge retningslinjene når dere forbereder oppsummeringstekstene. Teksten skal inneholde - En klargjøring av hva som er fokus i arbeidet - En indikasjon på arbeidets relevans -Noen ord om den kulturelle konteksten arbeidet foregår i - Sluttord eller konklusjoner, der det framgår hva som er viktig med dette arbeidet. Tidsfrist for tekster fra lærere 1. september 2024.