Opplevd rasisme blant reindriftsungdom

Myndighetene kartlegger hvordan unge samer som driver reindrift opplever rasisme. Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har bevilget 2,25 millioner kroner i støtte til et forskningsprosjekt for å kartlegge hvordan unge i reindriften opplever rasisme. 

Studien vil samle kunnskap gjennom fokusgruppe- og individuelle intervjuer blant unge samer i alderen 13-30 år. Resultatene vil bidra til økt kunnskap om opplevd rasisme og konkrete forslag til tiltak for å motvirke rasisme/hatprat.

For Sámi allaskuvla skal professor Ketil Lenert Hansen lede prosjektet fram til det blir avsluttet.

─ I Mihá-studien Unge samers psykiske helse fra 2021 kom det frem at samiske ungdommer har ulike fortellinger om erfaringer med diskriminering, rasisme, mobbing og netthets og hatytringer. Rapporten anbefalte et aktivt og systematisk arbeid for å hindre at samisk ungdom opplever diskriminering og samehets. I det nye forskningsprosjektet så skal vi se nærmere på erfaringer hos reindriftsungdommen, sier prosjektleder Ketil Lenert Hansen.

– Denne forskningen er lansert som et tiltak i Sametingets handlingsplan mot samehets. Jeg er fornøyd med at vi nå kommer i gang. Vi vet at samehets går ut over unge i reindriften, men vi trenger å vite mer om hvordan rasismen uttrykker seg og hvordan den påvirker de unge, skriver sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) i en pressemelding.

Bohccot ja olbmot girtnus.

Govven: Bente Haarstad.

Reindriftsungdom opplever mye ubehagelig

Forskningsgruppen består av prosjektleder Ketil L. Hansen, professor Nils Oskal, professor Anne Lindblom, førsteamanuensis Ylva Jannok Nutti og professor Hadi Lile. Studien gjennomføres i et samarbeid med Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Referansegruppen består av medlemmer fra blant annet NRL ungdomsutvalg, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) og RomsaDál. 

Sámi allaskuvla startet opp forskningsarbeidet i 2022 og skal være ferdig i løpet av 2024. Studien gjennomføres på oppdrag for Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

─ Rasisme er et alvorlig samfunnsproblem og reindriftsungdom er en særlig utsatt gruppe som opplever mye hets og hatytringer. Dette prosjektet har som mål å løfte erfaringene som unge samer i reindrifta har med rasisme, og foreslå målrettede tiltak for å motvirke rasisme og hatprat, avslutter prosjektleder Ketil Lenert Hansen.

 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer, ta kontakt med:

Sámi allaskuvla ved Ketil Lenert Hansen, prosjektansvarlig:
E-post: ketill@samas.no. Telefon: 907 91 116.