Støtteordninger

 

Støtteordninger for studenter
Studenter ved Samisk høgskole har rett til studiestøtte fra Statens lånekasse. Det finnes også andre stipendordninger, som for eksempel fra Sametinget i Norge og Seminarii Laponici Fond.
 

Stipend fra Sametinget i Norge
Sametinget i Norge har etablert stipendordninger for visse fagområder. Sametinget har årlige kunngjøringer av stipender. Mer informasjon finnes på Sametingets hjemmeside; www.samediggi.no

Statens lånekasse for utdanning
Når norske studenter studerer hel- eller deltid ved Samisk høgskole har de rett til studiestøtte fra Statens lånekasse. Søknad om studiestøtte sendes via hjemmesiden til Statens lånekasse. Statens lånekasses søknadsfrister er 15.11 for høstsemesteret og 15.03 for vårsemesteret. Regler, vilkår og annen informasjon angående dette finnes her: www.lanekassen.no

Støtteordninger for studenter fra Russland
Statens lånekasse i Norge kan tildele kvotestipend og lån til studenter fra Russland og andre land i Midt- og Øst-Europa, samt studenter fra utviklingsland. Samisk høgskole har to kvoteplasser som tildeles studenter. Studieprogrammet som støtten tildeles for, skal vanligvis være godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse. Støtte kan tildeles for fire år.

Støtteordninger for studenter fra Sverige og Finland
Studenter fra Sverige og Finland skal vanligvis søke om studiestøtte i deres hjemland. Utenlandske statsborgere kan få støtte fra Statens lånekasse til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår. Vilkår for å få støtte fra Statens lånekasse finnes her. Studentsamskipnaden i Indre-Finnmark kan hjelpe studenter med søknad om studiestøtte.
For svenske studenter: Centrala studiestödsnämnden, CSN; www.csn.se
For finske studenter: KELA; www.kela.fi

Seminarii Laponici Fond
Hvert år er det mulig å søke om stipend fra Seminarii Laponici fond. Fondets formål er å tildele økonomisk støtte til studenter som studerer samisk som del av lærerutdanningen. Fondet har eget styre. Fondet forvaltes av Samisk høgskole. Hvert år tildeles 3 stipender, hvert stipend er på 15 000 norske kroner. Søknadsfrist:
Loga stipeandda njuolggádusaidLoga movt hábmet ohcama

Tove Kingren sámi duodji stiftelse
Søker må oppfylle følgende vilkår for å tildeles stipendet:

- Samiskspråklig
- Alder mellom 18 og 30 år
- Født i Finnmark fylke
- Studere samisk duodji
- Drive med duodji

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknad om stipend:

- Kopi av skoledokumentasjon som dokumenterer at søker er samiskspråklig/snakker samisk
- Kopi av fødselsattest
- Dokumentasjon på studie-/fagområde fra studiested

I søknaden må det også komme frem hva slags duodji søker driver med og hvor lenge søker har jobbet med duodji.
 

Søknad sendes til:
Tove Kingren sámi duodji stiftelse
Ved leder Johan Strømgren
Ájonjárga 7
N-9520 Kautokeino