BA - Sierra kursa

SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

Välkommen till kursen SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter. Den här möjligheten är öppen för alla är som är verksam som är lärare (hel- eller deltid) och har kunskaper i samiska, oavsett vilket ämne du undervisar i. 

Studieperiod: Vecka 39 – 51

Kursstart: torsdag den 26/9 kl. 8.30-13.45 via virtuellt klassrum (Zoom)

Lästräffar: 1 gång i veckan. Lästräffar anordnas online en gång i veckan för utbyte av erfarenheter, där alla förväntas att delta aktivt. Närmare veckoplanering gör vi tillsammans under den första nätsamlingen.

Seminarium: torsdag den 5/12 kl. 9.00-10.45 via virtuellt klassrum (Zoom)

Examen: 20.12.2024

Undervisningsspråk: Svenska. Samiska praktiseras mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper.

Studieomfång: 7, 5 hp (kvartsfart).  I denna kurs har du goda möjlighet dra nytta av egen lärarverksamhet, t.ex. vid lektionsplaneringar, speciellt när du arbetar med det avslutande arbetet där dina egna erfarenheter och reflektioner kring lektionsplanering och undervisning kan integreras.

Arbetsform: Kursen ges på distans, utan fysiska träffar via Canvas, en internetbaserad kursplattform, där deltagarna håller kontakt med lärare och varandra i arbetet med kursuppgifter.

Koordinator är Ylva Jannok Nutti, som du kontaktar,  ylvajn@samas.no. På  Sámi allaskuvlas/ Sámi University of Applied Sciences hemsida (Lenker til en ekstern side.) hittar du mer information för studenter, t.ex. om  Studentweb. (Lenker til en ekstern side.)
Du finner också information om denna utbildningssatsning på Skolverkets hemsida. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

 

Du kan även se information om kurserna https://youtu.be/A_ttzGSBOqU

Kort information på nordsamiska https://youtu.be/7Poh7BPQvko

Kort information på lulesamiska https://youtu.be/IFGSpgntSEw

Kort information på umesamiska https://youtu.be/1Ysj_WNmLvI

Kort information på sydsamiska https://youtu.be/5UOCv2WtWV

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktikmed fokus på språkanvändande och berättande texter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför undervisningssituationen. 

I kursen ingårutveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från olika medier, samisk litteratur och läromedelsanalys. Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas gemensamma planeringar och reflektioner av undervisningsaktiviteter med avseende på muntlig interaktion och produktion samt användande av berättande texter och skapande av multimodala texter med hjälp av digitala verktyg. Vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning kring handlingsorienterade undervisningsmetoder kopplas till betydelsen av detta för det faktiska klassrumsarbetet. Didaktiska tillnärmningar är i fokus för hela kursen, samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutvecklingoch kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 
 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.
 

Filesize: 221 KB
Filesize: 168 KB

Sisabeassangáibádusat

Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.