portrett av Leiv Rantala.

Govven/Photo: Aleksandr Stepanenko

ođđajagemánu 12. beaivi 2015

Leif Rantala muitun

Sámi allaskuvlla muitosánit Leif Rantalai (26.12.1947 – 8.1.2015)

Ođđajagemánu 8.beaivve 2015 jámii Leif Rantala. Son devddii 67 jagi diibmá juovllaid. Máŋgasat mis leat dovdan su persovnnalaččat dahje bargguid bokte, sámegiela ja -kultuvrra oahpaheaddjin, čeahpes jorgaleaddjin ja dulkan, doaimmaheaddjin ja nuortasámi kultuvrra ja historjjá berošteaddjin ja dutkin. Mii moraštit ovttas su bearrašiin.

Leif mearkkašii ollu gulahallamii Nuorta-Sámi ja oarjebeale sámiid gaskkas.  Giellačeahppin son álkit vánddardii giellarájáid rastá, máhtii sajuštit dieđuid kultuvrralaš ja gielalaš kontekstii ja sihkkarastit buori gulahallama. Leif doaimmai máŋggaid logijagiid jorgaleaddjin ja dulkan sámegielas suoma-, ruoŧa-, eŋgelas- ja erenoamážit ruoššagillii, ja nuppe guvlui. Son lea jorgalan čáppagirjjálašvuođa, etnográfalaš čállosiid, historjjálaš dokumeanttaid, dutkiid mátke- ja bargomuitalusaid ja dutkamušaid, ja maiddái Sámiráđi julggaštusaid ja eará kulturpolitihkalaš dokumeanttaid main lea mearkkašupmi miehtá Sámi.

Ruoššabeale Sápmái son lea mearkkašan hui ollu. Son lea áŋgiris bargguidis bokte čoaggán dieđuid, govaid, girjjiid, kárttaid, dujiid ja eará dávviriid ja dehálaš historjjálaš materiálaid Nuorta-Sámis ja erenoamážit Beahcáma guovllus ja áhkilsámi guovllus. Su čoakkáldagas lea stuorra árvu.

Lappi universitehta (Roavvenjárggas) lei Leifa váldobargosadji. Son oahpahii ja bagadalai, váldoáššis davvisámegiela ja sámi kultuvrra. Lappi universitehta čálaráidduin Leif almmustahtii ollu čállosiid.

Mii muitit giitevašvuođain Leif Rantala, Sámi ustiba, giellačeahpes jorgaleaddji, áŋgiris dutki ja dieđuid čeahpes gaskkusteaddji.

Ráfi lehkos su muittuin.

Sámi allaskuvla

Rektora bokte