MA - Program

JUO Master in Sámi Journalism from an Indigenous Perspective / Sámi journalistihka mastergráda álgoálbmot perspektiivvas

Photo/govven: Sergey Gavrilov

Barggatgo juo journalistan dahje medias? Vai háliidatgo bargat Sámi ja eará álgoálbmot mediaáššiiguin?

De sáhttá dát oahppu leat erenoamáš vejolašvuohta dutnje!
Oahppu čohkke miehtá máilmmi studeanttaid Sápmái. Dát šaddá vásáhus maid muittát eallinagi.
Sámi allaskuvla lea vuosttáš alitoahpu ásahus máilmmis mii fállá dákkár oahpu. Oahpus fállet njunuš áššedovdit alla dási logaldallamiid eamiálbmotperspektiivvas ja don oahpásnuvat ođđa riikkaidgaskasaš fierpmádagaide.

 • Oahppu bistá 1½ jagi dahje 2 jagi. Jos válljet 1½ jagi oahpu, de oažžu 90 ECTS Master dahje 2 jagi, de oažžu 120 ECTS Master mii addá vejolašvuođa joatkit doavttirgrádain.
 • NOKUT (Norgga alitoahpu kvalitehtadáhkidandoaimmahat) lea dohkkehan mastera.
 • Prográmma álmmuhuvvo ohcanláhkai guovvamánu 6. beaivvi 2019.
 • Ohcanáigi lea njukčamánu 1. beaivvi 2019 olggoriikkalaš studeanttaide (earret davviriikkalaš).
 • Ohcanáigi eará studeanttaide lea cuoŋománu 15. Beaivvi 2019.
   

Oahpu govvádus

Eamiálbmotjournalistihkka ovdána dađistaga ja nu dárbbašuvvojit eambbo profeššunealla áššedovdiid. Sámi allaskuvla lea okta dain moaddásis mii fállá bacheloroahpu eamiálbmotjournalistihkas. Muhto masteroahppu dán suorggis ii gávdno eará sajis.

Internašunála masteroahppu eamiálbmotjournalistihkas lea dasto ođđa dahkamuš mii álggahuvvui 2015 ja dat lea erenoamáš oahppu media ja journalistihka máilmmis. Seammás doaibmá dát oahppu joatkkan Sámi allaskuvlla journalistihka bachelorprográmmii.

Sámi journalistihka mastergráda álgoálbmot perspektiivvas lea oahppu mii addá akademalaš hárjáneami ja čiekŋalis vásiheami journalistihkas, seammásgo guorahalat journalistihka eamiálbmot perspektiivvain. Okta dehálaš oassi oahpus lea ráhkkanahttit studeanttaid jurddášit maid mearkkaša go leat eamiálbmotjournalista ja leago das dadjamuš journalistihkas. Oahpus hágat teoriijaid ja dutkandiehtagiid journalistihkas, metodaid ja iešvuođaid maid dárbbašat journalistabarggus.

Eamiálbmotjournalistihkka lea čađat ovdáneamen ja dan dihte leage dárbu masterohppui. Suorggis váilotge fágalaš oahppan olbmot, geat sáhttet doaibmat dego oahpaheaddjin dahje dutkin. Eamiálbmotmediain lea maid dađistaga šaddamin stuorát dárbu mearrádusdahkkiide ja fágabargiide geain lea eamiálbmotperspektiiva. Masteroahppu galgáge dustet dán dárbbu mii servvodagain lea oahppan journalisttaide, erenoamážit sámi ja eamiálbmotjournalisttaide.

Oahppu galgá maid addit vuođu vásáhusaid, árvvuid ja fágalaš vuoruhemiid lonohallamii eamiálbmotguovlluid journalisttaide. Oahppu galgá geasuhit studeanttaid sihke sámis ja eará eamiálbmotguovlluin, ja studeanttaid geat beroštit erenoamážit eamiálbmotáššiiguin vai eamiálbmot- ja eará servvodagat ožžot mediabargiid, akademihkkariid ja politihkkariid.

Oahppu lea huksejuvvon guovtti váldofáttáin mat leat journalistihkas ja mediadiehtagis, ja eamiálbmotmediat ja journalistihkka eamiálbmotoktavuođain deattuhuvvot erenoamážit. Váldofáttáid siskkobealde biddjo deaddu daidda fáttaide:

 • Teoriija ja metoda journalisttalaš dutkamis
 • Gálduid, journalisttaid ja servvodaga gaskavuohta
 • Mediaetihka ja lágaid teoriijat ja praksisa
 • Media ja eamiálbmotpolitihkka
 • Eamiálbmotjournalistihka rolla ja media girjás servvodagas

   

Prográmma sisdoallu

Vuosttaš jagi: 1. ja 2. lohkanbadji

 • Vuosttaš lohkanbajis fállát vuđolaš diehtaga eamiálbmot journalistihkas ja journalistihka etihkas.
 • Nuppi lohkanbajis fállat diehtaga journalistihkas ja journalistihkalaš dutkamis. Masterdutkosa teoriijaid ja metodaid, diehtaga ja máhtolašvuođa.

Nuppi jagi: 3. ja 4. lohkanbadji

 • Fokus biddjo teorehtalaš ja metodalaš máhtolašvuhtii, masterdutkosa čállimii, semináraide ja válljenfáttáide dakko gos lea vejolaš ja heivvolaš.
 • Studeanttat válljejit (60 oahppočuoggá) dahje (30 oahppočuoggá) masterdutkosa. Dat vuosttaš addá vuođu doavttirgrádaohppui.

MASTERDUTKOS (30-60 oahppočuoggá):

Studeanttat geat válljejit 30 oahppočuoggá, olahit 90 oahppočuoggasaš mastergráda. Studeanttain geat válljejit čállit masterdutkosa mii addá 60 oahppočuoggá, lea gelbbolašvuohta beassat doavttirgrádaprográmmii. 

 

Oktavuohta

Oahppohálddahus ovttas fágakoordináhtoriin vástida du jearaldagaide oahpu birra.
Sáddes e-poastta  čujuhussii indigenous_journalism@samiskhs.no
 

Eambbo dieđut oahpu ja Guovdageainnu birra gávdnojit dáppe Indigenous journalism.


Mii vuorddašit du jearaldagaid!

 

Filesize: 956 KB
Filesize: 27 KB
Filesize: 17 KB
Filesize: 27 KB

Opptakskrav

 • Bachelorgráda: Journalistihkas, servvodatoahpuin dahje humaniora oahpuin, dahje:
 • cand.mag gráda, dahje:
 • Eará gráda dahje fidnooahppu unnimusat 3 jagi, dahje,
 • Gráda mii § 3-4 Norgga universitehta ja allaskuvllaid lága ektui lea seammá go namuhuvvon grádat dahje eará oahput.

Ohccis ferte leat guokte jagáš relevánta bargovásáhusat.

Prográmma iešvuođa dihte sáhttet eará dokumenterejuvvon kvalifikašuvnnat maid dohkkehuvvot.

Gáibiduvvo ahte studeanttat ipmirdit ja máhttet eŋgelasgiela. Visot logaldallamat leat eŋgelasgillii. Ohccit fertejit maid duođaštit čuovvovaš giellagáibádusaid:

 • Sámi ohccit galget duođaštit sáme- dahje eŋgelasgiela máhtu.
 • Olgoriikalaš ja dáža ohccit galget duođaštit eŋgelasgielmáhtu
  • Giellamáhtu galgá duođaštit ovddeš oahpuid dahje giellageahččaleami bokte:
  • Sámegielgeahččaleami dahje internašuvnnalaččat dohkkehuvvon eŋgelasgiellageahččaleapmi.

Go studeanttat leat ožžon oahpposaji, de eai biddjo šat liige gáibádusat ovttaskas kurssaid dáfus.

Studeanttat galget čállit visot eksámeniid, maiddái masterbarggu, sámegillii dahje eaŋgalsgillii.

FUOMÁŠ: Ohcan dahkko Norgga oktasaš sisaváldima bokte.

Áigemearit:

Olgoriikalaš studeanttaide 1.3. 2019

Davviriikalaš studeanttaide 15.4. 2019  

 

Koordinator

torkelrs bilde
Rasmussen, Torkel
Phone: 
E-mail: 
Torkel.Rasmussen@samiskhs.no

Studenten

Lea erenomáš buorre journalisttan oahppat ja sámi- ja eamiálbmotáššiid birra. Ráhkistan Sámi allaskuvllas leahkit.
Bilde av journalist-student Inga Hansen.
Inga Hansen