Disputas
04. november, 12:00 til 14:00

UiT holder ekstern disputas på Diehtosiida

UiT holder ekstern disputas på Diehtosiida – Cand. Polit. Torunn Pettersen

Cand. Polit. Torunn Pettersen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Sámi ethnicity as a variable. Premises and implications for population-based studies on health and living conditions in Norway”

Se link fra UiTs sida: https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=437831

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Mangelfulle samisk-demografiske data og utydelige samisk-etniske grenser er en utfordring for å kunne anvende samisk etnisitet som variabel i studier som sikter mot kvantitativ kunnskap om mønstre i helse og levekår på befolkningsnivå i dagens Norge. Hensikten med avhandlingen var å bidra til mer systematisk kunnskap om og forståelse for faktorer som kan ha betydning for design, resultater og fortolkninger av slike studier. 

Avhandlingen utforsker aspekter ved ulike mål for samisk etnisitet, inkludert hvordan både selve målene og individers (selv-)rapporterte etnisitet basert på slike mål, kan endres over tid. Det ble benyttet numeriske data fra Sametingets valgmanntall, Norges folketelling for 1970, samt SAMINOR-studien; en befolkningsbasert helse- og levekårsstudie utført i 2003/2004 i utvalgte rurale områder med samisk bosetning. 

Avhandlingen foreslår ingen entydig løsning, men argumenterer for at en nøkkelutfordring er å avveie mellom etnisitetsmålene 'Samisk språkforbindelse' og 'Selvidentifikasjon som same'. Det fremheves at all bruk av samisk etnisitet som variabel må ta høyde for intern-samisk variasjon og for kompleksiteten innebygget i det å studere etnisk definerte populasjoner. I sum tilbys et systematisk overblikk som kan gjøre det mer gjennomskuelig hvem vi snakker om når temaet er helse og levekår i en populasjon som verken er gitt eller enhetlig.  (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Magritt Brustad
Biveileder professor Nils Oskal

Bedømmelseskomiteen
Professor Per Selle, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, – 1. opponent
Professor Oddgeir Friborg, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet, – 2. opponent
Førsteamanuensis Kjersti Bakken, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, – leder av komité

Disputasleder
Professor Jan Rosenvinge, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Hvordan er etnisitet operasjonalisert i internasjonal forskning om helseforhold, og har forskning på og statistiske analyser av samiske helsevariable noe å lære av dette?"