BA - Jahkeovttadat

Osku ja eallináddejupmi Sámis

Beroštatgo Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalaš historjjás?

Oahpus oaččut obbalohkái álgooahpu Sámi oskkolašvuođa historjjá ja dálá áiggi birra.

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

  • OSK 1001 Osku ja eallináddejupmi Sámis 1 – Historjjálaš oassi, 15 oč (2023 čavčča)
  • OSK 1002 Osku ja eallináddejupmi Sámis 2 – Dálááiggis, 15 oč (2024 giđa)

Oahpu vuosttaš oassi lea eanas historjjá birra. Guovddážis dás lea doaibmi sápmelaččaid loktet ovdan, ja láhčit dili beassat ságastallat historjjálaččat ovddemusat adnon dulkonvugiid birra ja movt dat ain báidnet min odne. Kurssas maiddái váldo ovdan dat movt iešguđet áiggiid dutkan lea báidnán Sámi oskkolašvuođa muitalusaid.

Oahpu nuppi oasis gis guorahallat Sámi dálá oskkolaš eallima. Sihke girkoeallin, ođđavuoiŋŋalašvuohta ja árgabeaivvi vuoiŋŋalaš  vierut leat sáhkafáddán. Kurssas váldit ovdan otná ságastallamiid oskkolaš vieruid ja doaibmavugiid birra, man vuođul studeanta sáhttá doaimmahit ságastallamiid ain ovddas guvlui. Lágiduvvojit oanehis oahppomátkkit kursaváccidettiin.

Oahppu heive bures sidjiide geat beroštit Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalašvuođas. Dasa lassin heive bures girkolaš bargiide ja oahpaheddjiide geat barget sámi guovlluin ja háliidit buoridit iežaset gelbbolašvuođa dán suorggis. Mii ávžžuhit buohkaid čađahit olles kurssa.

Oahppu dollojuvvo davvisámegillii, muhto heivehuvvo maiddái sidjiide geat máhttet eará skandinávalaš gielaid. Goappáge 15 oahppočuoggásaš oasis dollojuvvojit guokte vahkkosaš čoagganeami Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Studeanttat maiddái besset leat fárus digitála luohkkálanjas, man bokte ožžot dieđuid ja besset leat sáhkalagaid kursajođiheddjiiguin.
 

Bures boahtin Sámi allaskuvlii! 
Jus dus ležžet gažaldagat kurssa sisdoalu birra de sáhtát bivdit koordináhtora Lovisa Mienna Sjöberg ságaide. Jus dus ležžet gažaldagat ohcama dahje eará praktihkalaš áššiid birra, de sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain: oahppohalddahus@samas.no

_____________________

Intresserar du dig för religiös och andlig historia i Sapmi?

Kursen ger en generell införing i den religiösa historien och samtiden i Sápmi. Kursen består av två delar och är uppbyggd på följande sätt:

Kursens första del är i huvudsak historisk, Det läggs vikt på att lyfta fram samiska aktörer och att lägga tillrätta för att diskutera historiska tolkningsföreträden och hur det präglar oss idag. Kursen belyser också hur forskning i olika tider präglat berättelserna om religiositet i Sàpmi.

Andra delen av kursen fokuserar på dagens religiösa liv Sápmi, både kyrkoliv, nyandlighet och andliga traditioner i vardagen tematiseras. Kursen belyser aktuella debatter kring religiösa traditioner och praxis idag, och ger studenten ett grundlag för att ta dessa samtal vidare. Det läggs tillrätta för mindre studiebesök under kursens gång.

Vi tänker att kursen passar för den som är intresserad av religiositet och andlighet i Sápmi. I tillägg passar den för kyrkligt ansatta och lärare som arbetar i samiska områden och vill ha kompetensutveckling på det området. Vi anbefaller alla att ta hela kursen.

Kursen går på nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande. För varje 15 poängsmodul hålles två veckosamlingar på Sámi allaskuvla i Kautokeino, studenterna har också tillgång till ett digitalt klassrum där information och kontakt med studenter och kursledare är möjlig.
 

Bures boahtin Sami allaskuvlii! 
Om du har frågor kring innehåll, kontakta koordinator Lovisa Mienna Sjöberg. Har du frågor om ansökan eller andra praktiska frågor, kontakta studieadministrationen på Sámi allaskuvla.

Sisabeassangáibádusat

  • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta
     

BEHÖRIGHET

  • Generell studiekompetans det vill säga fullfört gymnasium, eller realkompetans.  

Koordinator

lovisas's picture
Sjöberg, Lovisa Mienna
Phone: 
E-mail: 
lovisas@samas.no