Videreutdanning for lærere

Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert

Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø og Samisk Høgskole (Sámegillii)
Emner: VID-6082 (høst 15 stp), VID-6083 (vår 15 stp)
Søknadsfrist: Restplasser utlyses ca. 1. Mai med søknadsfrist 15.mai på EVUweb for restplass-søkere.

MatematikkMOOC 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som arbeider i grunnskolen, og som ønsker undervisningskompetanse i matematikk.

MatematikkMOOC 1 består av 2 emner: VID-6082 om høsten og VID-6083 om våren. Det du trenger å vite om studiet vil du få tilgang til på Canvas som er vår læringsplattform gjennom studiet. Før oppstart vil du kunne velge om du ønsker å delta på undervisning som er lagt opp til 1. – 7. trinn eller 5. – 10. trinn. På vitnemålet ditt vil det stå hvilket trinn du har valgt fordypning i.

Studiet er i stor grad lagt opp slik at du kan arbeide selvstendig med de ulike modulene og oppgavene. Du vil likevel bli del av en studiegruppe hvor du møter andre medstudenter i diskusjoner og videomøter. Studiegruppene skal i størst mulig grad legges opp til å være lokale, slik at studenter på samme skole/ i samme område skal kunne tilhøre samme studiegruppe, og på den måten kunne jobbe sammen med både obligatoriske skriftlige innleveringer og studiet som helhet.

Hver studiegruppe vil få tildelt en egen veileder som vil følge deg/dere tett opp gjennom hele studiet, både i diskusjoner, på nettmøter, i arbeidet med pensum og tilbakemelding på skriftlige innleveringer.

Faglig innhold:
Studiet har et matematikkdidaktisk innhold hvor fokuset er på hvordan du som matematikklærer kan legge opp til et utforskende og kreativt matematikklasserom, hvor elevene er aktive i sin egen læringsprosess.

Du vil få innblikk i ulike tema som:

  • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
  • Åpne oppgaver og problemløsning
  • Undervisningskunnskap
  • Realistisk matematikkundervisning
  • Resonnering og argumentasjon
  • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til tallforståelse, brøk, desimaltall og algebraisk tenkning. Disse områdene vil være tilpasset til det undervisningstrinnet du har valgt å fordype deg i. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning:
MatematikkMOOC 1 er et 100% nettbasert deltidsstudium uten fysiske samlinger. De eneste obligatoriske møtepunktene er de 5 videomøtene per semester (à 1 – 2 timer pr.møte). Det er ikke fastsatt et fast tidspunkt for disse møtene, og det blir opp til hver enkelt studiegruppe å bli enige om hvilket tidspunkt som passer best for deltakerne.

Undervisningen starter opp i begynnelsen av september, men fra midten av august vil du få tilgang til introduksjonskurset som gir deg en nærmere beskrivelse av både studiet og hvordan plattformen fungerer. Du vil også få mulighet til å bli kjent med dine medstudenter i studiegruppen og din veileder, gjennom presentasjon og videomøte. Vi ønsker at du skal stå best mulig rustet til å starte med det faglige innholdet når det første kurset starter opp, slik at introduksjonskurset vil gi deg svar på de tekniske og administrative spørsmålene/utfordringene som du har.

Hvert semester er delt opp i tre kurs som avsluttes med en 3 – ukers hjemmeeksamen. Alle de skriftlige innleveringene bygger på praksisoppdrag som skal gjennomføres med en gruppe elever, noe som medfører at du er avhengig av å ha tilgang til en klasse/gruppe av elever hvor du kan gjennomføre disse oppdragene.

All undervisning foregår via læringsplattformen. Her vil du finne tilgang til pensum, videoforelesninger, case – filmer og annet faglig innhold.

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP


Les mer om studiet på UiT sin nettside her! 

Opptakskrav

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadssystemet åpner 1.februar, og søknadsfristen er 1.mars. For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerudanning/pedagogisk utdanning og ha tilgang til en klasse/gruppe av elever.Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai på våre nettsider.
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen for å ta studiet.